Regulations

НАРЕДБА

REGULATIONS OF
КУПА„ИЗКАЧВАНЕ НА ВИТОША“ 2018 CUP OF„VITOSHA UPHILL CHALLENGE“

2018

ДАТА: 13 Май 2018 год. DATE: 13 May 2018
1. ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 1. ORGANIZERS OF THE CYCLING RACE
Купа ИЗКАЧВАНЕ НА ВИТОША 2018 е организиран от Спортен Клуб  „ДРАГ“. Съдийски състав ще бъде: Републиканска съдийска колегия по колоездене. Cup of  VITOSHA UPHILL CHALENGE 2017 is organized by Cyling club ” DRAG”
2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ   2. LOCATION
Колоездачно състезание ще се проведе в гр.София на 13 Maй 2018г. 10:00ч сборен пункт пред „Резиденция Бояна“ – локално платно; The race will be held in Sofia on May 13, 2018 10:00. Rally point in front of “Boyana Residence” – on the side road;
3. ДЕТАЙЛИ ЗА МАРШРУТА   3. DETAILS OF THE ROUTE
11:00ч. Официален старт „Резиденция Бояна“;Остър старт (летящ старт) 1км след официалния по ул. „Даскал Стоян Попандрееев”,

ул. „Иваница Данчев”, ул. „Беловодски път”.

Финал на състезанието: Хотел „Звездица“.

Обща дължина на трасето 20 км.

Денивелация 1069 метра.

Линк: Виж Онлайн карта

http://bit.ly/google-map-vitoshauphill

11:00AM Official start “Boyana Residence”;Real Start (jump-start) 1 km after the official in

Str. “Daskal Stoyan Popandreeev”

Str. “Ivanitsa Danchev”, Str. “Belovodski Pat”.

Final of the race: The Hotel “Zvezditsa”.

Total length of the cycling route 20 km.

Displacement of route: 1069 m.

Link: Online Route Map

http://bit.ly/google-map-vitoshauphill

4. УЧАСТИЕ   4. PARTICIPATION
В състезанието могат да участват всички лицензирани и нелицензирани любители колоездачи.Организаторът и съдийската комисия си запазват правото да отстранят всеки състезател, който е физически неспособен да продължи състезанието!

 

All UCI licensed and unlicensed (amateur) cyclists may participate.The Organizer and the Commissars reserve the right to remove any competitor who is physically unable to continue the race.
5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ   5. REQUIREMENTS FOR CYCLISTS
1.       Да се спазва Правилника на Български колоездачен съюз. (линк: изтегли правилник)2.       Любителите Колоездачи да за подписали декларация за добро физическо здраве и умения за велосипед.

3.       Любителите колоездачи, да са заплатили своята такса за участие в състезанието.

4.       Да имате валидна „Застраховка Живот“ за деня на състезанието със застрахователна сума не по-малко от 1000лв.

5.       Любители колоездачи под 18г. възраст! Техен родител, подписва пред регистриращия Комисар декларация за съгласие.

 

*Трябва да сте с предпазна каска, през цялото време на състезанието и правилно поставен състезателен номер (лесно видим от Комисари).

1.       The regulations of the Bulgarian Cycling Union shall be observed. (link: download rules) / available only in Bulgarian language2.       Amateur riders must declare their good physical health bicycling skills.

3.       Amateur bikers shall pay their fee for participation in the cycling race.

4.       All participants must have valid Life Insurance for the day of the cycling race with an insurance amount not less than 1000 BGN = ~ 511€.

5.       Amateur cyclists under 18 yrs.old must come with their parents who will  sign a Declaration of consent in front of the Commissar.

 

* Wearing a safety helmet shall be mandatory during the race and properly placed racing number (easily visible from Commissars).

6. ГРУПИ КАТЕГОРИ ЗА УЧАСТИЕ   6. GROUPS TO PARTICIPATE
КАТЕГОРИЯ ВЪЗРАСТ НОМЕРА
Момичета До 14 1-29
Девойки До 18
Жени Над 18г 1-29
Момчета мл.
Момчета ст.
Юноши мл.възраст Родени след 31.12.2001 г. 30-69
Юноши ст.възраст родени преди 31.12.2001 г. 70-109
Мъже до 23.
Мъже Елит(лицензирани състезатели UCI Elite) 250-299
Мъже Хоби (Над 18) Родени преди 31.12.2000.г
Ветерани 1До 50г.) 300-359
Ветерани 2Над 50г. 360-399
CATEGORY BORN AGE NUM
Women Juniors Up to 14. 1-29
Women Youths Up to 18
Women Over 18+ 1-29
Youth B
Youth A
Men Youths Born after 31.12.2001 30-69
Men Juniors Born before 31.12.2001 70-109
Men U23
Elite Men (with UCI license numbers) 250-299
Men Amateurs(over 18yrs. old) Born before 31.12.2000г.
Masters Group #1(to 50yrs.) 300-359
Masters Group #2(from 50yrs. 360-399
Забележка: Ако в една категория има по-малко от 5 състезателя, организаторите и съдиите си запазват правото да ги преместят в друга категория. 

 

 

 

 

 

 

Note: If a one category has less than 5 racers, organizers and Commissars reserve the right to move them to another one category.
7. ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ НОМЕРА   7. HOW TO GET THE RACING NUMBERS
Състезателните номера за „Изкачване на Витоша 2018“ може да получите на 13 Maй 2018 год от 09:00 до 10:15 часа от Старта на събитието намиращ се на„Резиденция Бояна“ – локално платно;

Състезателни номера могат да бъдат получени и до 10.05.2018 в магазин DragZone на бул. България №59, бл. 7А

Racing numbers for “Vitosha Uphill 2018” are going to be handed from 09:00 until 11:00 at the Rally point in front of “Boyana Residence” . Race numbers can also be picked up from DragZone shop on 59 Bulgaria Blvd., block 7ARace numbers can be sent to the Office of “Speedy” to your location (in Bulgaria) at a price of 5.00 BGN. We can send outside Bulgaria with DHL delivery, but the price for delivery might be higher.

More info in is available at DRAG bicycle

Home

 

 

 

8. НАГРАДИ / ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ   8. PRIZES / GIFT VOUCHERS
КАТЕГОРИЯ 1во Място 2ро Място 3то Място
Момичета 50 лв 30лв 20лв
Девойки 50 лв 30лв 20лв
Жени 80 лв 50лв 30лв
Момчета мл. 50 лв 30лв 20лв
Момчета ст. 50 лв 30лв 20лв
Юноши мл.възраст 80 лв 50лв 30лв
Юноши ст.възраст 80 лв 50лв 30лв
Мъже Елит 200 лв 130 лв 80 лв
Ветерани 1 50 лв 30лв 20лв
Ветерани 2 50 лв 30лв 20лв
Мъже Любители 80 лв 50лв 30лв
CYCLING CATEGORY FIRST POSITION SECOND POSITION THIRD POSITION
Women Juniors 50 BGN 30 BGN 20 BGN
Women Youths 50 BGN 30 BGN 20 BGN
Women 80 BGN 50 BGN 30 BGN
Youth B 50 BGN 30 BGN 20 BGN
Youth A 50 BGN 30 BGN 20 BGN
Youths 80 BGN 50 BGN 30 BGN
Juniors 80 BGN 50 BGN 30 BGN
Elite Men 200BGN 130BGN 80 BGN
Masters Group 1 50 BGN 30 BGN 20 BGN
Masters Group 2 50 BGN 30 BGN 20 BGN
Men Amateurs 80 BGN 50 BGN 30 BGN
Допълнителни наградни ваучери ще има за „Рекордно време – 200лв“, за „най-млад завършил“ и „най-стар завършил“ ваучери по 160 лв. Additional vouchers will be given for “Record time 200 BNG” for “Youngest Finisher” and “Oldest Finisher” gift vouchers for 160 BGN
* наградите ще бъдат във ваучери за пазаруване в магазините на ДРАГ * awards will be in shopping vouchers in stores of DRAG (E-shop).
9. ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО   9. AWARD CEREMONY
Награждаването ще се проведе пред Хотел Звездица до 1 час време след финала на призьорите в отделните състезателни категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The award ceremony will take place in front of “Hotel Zvezditsa”  1 hour after the finish time of the winners in the different categories of racing.
10. ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО   10. PARTICIPATION FEE
При предварително записване, Любителите колоездачи заплащат регистрационна такса.Регистрация от 01.04 – 31.04.2018г. – 20 лева

Регистрация от 01.05 – 10.05.2018г. – 30 лева

Регистрация в деня на състезанието -50 лева

Pre recording, pay the amateur cyclist registration fee.Registration from 01.04 – 31.04.2018г. – 20 BGN

Registration from 01.05 – 10.05.2018г. – 30 BGN

Registration on the day of the race – 50 BGN•

11. МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ / РЕГ.ТАКСА /   11. METHODS OF PAYMENT / REGISTRATION FEE /
·         На място в магазин “Drag Zone” на бул.България №59, бл. 7А·         БАНКОВ ПРЕВОД:

БАНКА ДСК
SWIFT/BIC: STSABGSF
IBAN:BG72STSA93000021115500
„СД Спортен клуб Драг „

 

·         Epay.bg
Клиентски номер:
5616419493

Via Paypal

•Via Bank Transfer
SWIFT/BIC: STSABGSF
IBAN:BG72STSA93000021115500
„СД Спортен клуб Драг „
·         Via Paypalccdrag@dragbicycles.com.
Send it as”Registration Fee”
·         Via Epay.bg
5616419493(send it to this client)
Other payment methods are available only on the territory of Bulgaria!
12. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ   12. DOCUMENTS REQUIRED FOR REGISTRATION
Лицензираните колоездачи предоставят само данните от отборната заявка за участие (https://goo.gl/8Ejdqk).Нелицензираните (любители) колоездачи, трябва да имат „вносна бележка“ за платена регистрационна такса, „полица застраховка живот“ и „декларация“. Тези три документа трябва да бъдат снимани и изпратени онлайн за тяхната проверка от Организатора на състезанието Спортен клуб „ДРАГ“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licensed riders provide only the ENROLMENT-FORM
(https://goo.gl/1XWBAj).Unlicensed (amateur) cyclists must have “Deposit receipt” for a paid registration fee, “Life Insurance Policy” and “Declaration”. These three documents need to be photographed and posted online for verification by the Organizer of the competition sports Club “DRAG”
13. НАЧИН НА РЕГИСТРАЦИЯ   13. HOW TO APPLY FOR REGISTRATION
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ЛЮБИТЕЛИ КОЛОЕЗДАЧИЛюбителите колоездачи, трябва да попълнят електронен формуляра за регистрация на – https://goo.gl/tvaj7n

 

• REGISTRATION FOR AMATEUR CYCLISTSAmateur cyclists, must to fill our online registration form on : https://goo.gl/dUCssc
14. ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ   14. OTHER INFORMATION
За Отборни въпроси, допълнителна информация може да бъде получена:  Добри Деспотов.• За всичко останало, което не е написано в този правилник, оторизирани да взимат решение са Съдийската колегия. For questions  related to team registration.For everything not mentioned at the present Regulation, responsible to decide is The Commissaire’s Panel.
• Не се допуска подкрепа на състезатели по време на състезанието от моторни превозни средства! • Do not allow support for cyclist during the race from vehicles.
• Организаторите и съорганизаторите не съставят индивидуална застраховка „Живот”. Всеки участник е длъжен да издаде индивидуална застраховка „Живот” в лицензираните за това заведения. • The organizers and co-organizers don’t make individual Life Insurance. Each riders is obliged to issue individual Life Insurance in licensed Company for that.
• Състезанието приключва след финала на х.Звездица. Организаторите не носят отговорност за спускането / придвижването обратно до гр. София.Забранява се на техническите коли да потеглят обратно от х.Звездица до финиширането на последния състезател.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• The Organisers are not responsible for the descent / the movement back to the Sofia  city.It shall be prohibited for technical car to set off back from Hotel Zvezditsa  before the last rider crossed the finish line. 
15.Карта на състезателното трасе   15. MAP OT THE CYCLING RACE
 Карта на трасето: http://bit.ly/google-map-vitoshauphill Map Route: http://bit.ly/google-map-vitoshauphill
Официална уебстраница:https://uphill.dragbicycles.com/ Official Web Page: https://uphill.dragbicycles.com/
Фейсбук събитие: https://www.facebook.com/VitoshaUphillChallenge/ Facebook Event: https://www.facebook.com/VitoshaUphillChallenge/