Наредба купа „Изкачване на Витоша“ 2018

НАРЕДБА

REGULATIONS OF
КУПА „DRAG ИЗКАЧВАНЕ НА ВИТОША“ 2018 CUP OF „DRAG VITOSHA UPHILL CHALLENGE“ 2018
ДАТА: 13 Май 2018 год. DATE: 13 May 2018
1. ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 1. ORGANIZERS OF THE CYCLING RACE
Купа ИЗКАЧВАНЕ НА ВИТОША 2018 е организирано от Спортен Клуб  „ДРАГ“.

Съдийски състав ще бъде: Републиканска съдийска колегия по колоездене.

Cup of  VITOSHA UPHILL CHALLENGE 2018 is organized by Cycling club „DRAG“
2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ   2. LOCATION
Колоездачното състезание ще се проведе в гр.София на 13 Maй 2018г. 10:00ч сборен пункт пред „Резиденция Бояна“ – локалното платно; The race will be held in Sofia on May 13, 2018 10:00. Rally point in front of „Boyana Residence“ – on the side road;
3. ДЕТАЙЛИ ЗА МАРШРУТА   3. DETAILS OF THE ROUTE
11:00ч. Официален старт „Резиденция Бояна“;

Остър старт (летящ старт) 1км след официалния по ул. „Даскал Стоян Попандрееев”,

ул. „Иваница Данчев”, ул. „Беловодски път”.

Финал на състезанието: Хотел „Звездица“.

Обща дължина на трасето 20 км.

Денивелация 1069 метра.

Линк: Виж Онлайн карта

http://bit.ly/google-map-vitoshauphill

11:00AM Official start „Boyana Residence“;

Real Start (jump-start) 1 km after the official in

Str. „Daskal Stoyan Popandreeev“

Str. „Ivanitsa Danchev“, Str. „Belovodski Pat“.

Final of the race: The Hotel „Zvezditsa“.

Total length of the cycling route 20 km.

Displacement of route: 1069 m.

Link: Online Route Map

http://bit.ly/google-map-vitoshauphill

4. УЧАСТИЕ   4. PARTICIPATION
В състезанието могат да участват всички лицензирани и нелицензирани любители колоездачи.

Организаторът и съдийската комисия си запазват правото да отстранят всеки състезател, който е физически неспособен да продължи състезанието!

 

All UCI licensed and unlicensed (amateur) cyclists may participate.

The Organizer and the Commissars reserve the right to remove any competitor who is physically unable to continue the race.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ   5. REQUIREMENTS FOR CYCLISTS
1.       Да се спазва Правилника на Български колоездачен съюз. (линк: изтегли правилник)

2.       Любителите Колоездачи да за подписали декларация за добро физическо здраве и умения за велосипед.

3.       Любителите колоездачи, да са заплатили своята такса за участие в състезанието.

4.       Да имате валидна „Застраховка Живот“ за деня на състезанието със застрахователна сума не по-малко от 1000лв.

5.       Любители колоездачи под 18г. възраст! Техен родител, подписва пред регистриращия Комисар декларация за съгласие.

 

*Трябва да сте с предпазна каска, през цялото време на състезанието и правилно поставен състезателен номер (лесно видим от Комисари).

1.       The regulations of the Bulgarian Cycling Union shall be observed. (link: download rules) / available only in Bulgarian language

2.       Amateur riders must declare their good physical health bicycling skills.

3.       Amateur bikers shall pay their fee for participation in the cycling race.

4.       All participants must have valid Life Insurance for the day of the cycling race with an insurance amount not less than 1000 BGN = ~ 511€.

5.       Amateur cyclists under 18 yrs.old must come with their parents who will  sign a Declaration of consent in front of the Commissar.

 

* Wearing a safety helmet shall be mandatory during the race and properly placed racing number (easily visible from Commissars).

6. ГРУПИ КАТЕГОРИ ЗА УЧАСТИЕ   6. GROUPS TO PARTICIPATE
КАТЕГОРИЯ ВЪЗРАСТ НОМЕРА
Момичета До 14 1-29
Девойки До 18 1-29
Жени Над 18г 1-29
Момчета младша  30-59
Момчета старша  30-59
Юноши младша възраст Родени след 31.12.2001 г. 60-89
Юноши старша възраст Родени преди 31.12.2001 г. 60-89
Мъже до 23 год.  260-309
Мъже Елит (лицензирани състезатели UCI Elite) 210-259
Мъже Хоби (Над 18год.)

 

Fixed Gear/Single Speed

Родени преди 31.12.2000.г 90-209
Ветерани 1 30-50 год. 310-359
Ветерани 2  над 50 год. 360-399
CATEGORY BORN AGE NUM
Women Juniors Up to 14 1-29
Women Youths Up to 18  1-29
Women Over 18+ 1-29
Youth B  30-59
Youth A  30-59
Men Youths Born after 31.12.2001 60-89
Men Juniors Born before 31.12.2001 60-89
Men U23  260-309
Elite Men (with UCI license numbers) 210-259
Men Amateurs (over 18yrs. old)

Fixed Gear/Single Speed

90-209
Masters Group #1  30-50 yrs. 310-359
Masters Group #2  over 50 yrs. 360-399
Забележка: Ако в една категория има по-малко от 5 състезателя, организаторите и съдиите си запазват правото да ги преместят в друга категория.

 

Note: If a one category has less than 5 racers, organizers and Commissars reserve the right to move them to another one category.
7. ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ НОМЕРА   7. HOW TO GET THE RACING NUMBERS
Състезателните номера за „Изкачване на Витоша 2018“ може да получите на 13 Maй 2018 год от 09:00 до 10:15 часа от Старта на събитието намиращ се на

„Резиденция Бояна“ – локално платно;

Racing numbers for „Vitosha Uphill 2018“ are going to be handed from 09:00 until 11:00 at the Rally point in front of „Boyana Residence“ . Race numbers can also be picked up from DragZone shop on 59 Bulgaria Blvd., block 7A

Race numbers can be sent to the Office of „Speedy“ to your location (in Bulgaria) at a price of 5.00 BGN. We can send outside Bulgaria with DHL delivery, but the price for delivery might be higher.

 

9. ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО   9. AWARD CEREMONY
Награждаването ще се проведе пред Хотел Звездица до 1 час време след финала на призьорите в отделните състезателни категории. The award ceremony will take place in front of “Hotel Zvezditsa”  1 hour after the finish time of the winners in the different categories of racing.
10. ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО   10. PARTICIPATION FEE
При предварително записване, Любителите колоездачи заплащат регистрационна такса.

Регистрация от 01.04 – 31.04.2018г. – 20 лева

Регистрация от 01.05 – 10.05.2018г. – 30 лева

Регистрация в деня на състезанието -50 лева

Pre recording, pay the amateur cyclist registration fee.

Registration from 01.04 – 31.04.2018г. – 20 BGN

Registration from 01.05 – 10.05.2018г. – 30 BGN

Registration on the day of the race – 50 BGN•

11. МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ / РЕГ.ТАКСА /   11. METHODS OF PAYMENT / REGISTRATION FEE /
 • На място в магазин “Drag Zone” Витоша на бул.Симеоновско шосе №4А
 • БАНКОВ ПРЕВОД:

БАНКА ДСК
SWIFT/BIC: STSABGSF
IBAN:BG72STSA93000021115500
„СД Спортен клуб Драг „

 • Epay.bg

Клиентски номер:
5616419493

 • Via Paypal

ccdrag@dragbicycles.com.
Send it as”Registration Fee”

 • Via Bank Transfer

SWIFT/BIC: STSABGSF

IBAN:BG72STSA93000021115500

„СД Спортен клуб Драг„

Send it as”Registration Fee”

 • Via Epay.bg –> 5616419493 (send it to this client)

Other payment methods are available only on the territory of Bulgaria!

12. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ   12. DOCUMENTS REQUIRED FOR REGISTRATION
Лицензираните колоездачи предоставят само данните от отборната заявка за участие (https://goo.gl/8Ejdqk).

Нелицензираните (любители) колоездачи, трябва да имат „вносна бележка“ за платена регистрационна такса, „полица застраховка живот“ и „декларация“. Тези три документа трябва да бъдат снимани и изпратени онлайн за тяхната проверка от Организатора на състезанието Спортен клуб „ДРАГ“ – мейл:  marketing.velomania@gmail.com

 

Licensed riders provide only the ENROLMENT-FORM
(https://goo.gl/1XWBAj).Unlicensed (amateur) cyclists must have „Deposit receipt“ for a paid registration fee, „Life Insurance Policy“ and „Declaration“. These three documents need to be photographed and posted online for verification by the Organizer of the competition sports Club “DRAG”
13. НАЧИН НА РЕГИСТРАЦИЯ   13. HOW TO APPLY FOR REGISTRATION
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ЛЮБИТЕЛИ КОЛОЕЗДАЧИ

Любителите колоездачи, трябва да попълнят електронен формуляра за регистрация на – https://goo.gl/tvaj7n

 

• REGISTRATION FOR AMATEUR CYCLISTS

Amateur cyclists, must to fill our online registration form on : https://goo.gl/dUCssc

14. ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ   14. OTHER INFORMATION
За Отборни въпроси, допълнителна информация може да бъде получена:  Добри Деспотов.

• За всичко останало, което не е написано в този правилник, оторизирани да взимат решение са Съдийската колегия.

For questions  related to team registration.

For everything not mentioned at the present Regulation, responsible to decide is The Commissaire’s Panel.

• Не се допуска подкрепа на състезатели по време на състезанието от моторни превозни средства! • Do not allow support for cyclist during the race from vehicles.
• Организаторите и съорганизаторите не съставят индивидуална застраховка „Живот”.     Всеки участник е длъжен да издаде индивидуална застраховка „Живот” в лицензираните за това заведения. • The organizers and co-organizers don’t make individual Life Insurance. Each riders is obliged to issue individual Life Insurance in licensed Company for that.
 • Състезанието приключва след финала на х.Звездица. Организаторите не носят отговорност за спускането / придвижването обратно до гр. София.
 • Забранява се на техническите коли да потеглят обратно от х.Звездица до финиширането на последния състезател.
 •  Участниците в състезанието имат грижа сами да слизат от х.Звездица
 • Организаторът има грижата да качи багаж от Бояна до  х.Звездица
 • The Organisers are not responsible for the descent / the movement back to the Sofia  city of the participants.
 • The Organizers are responsible to move any luggage that belongs to the races to the top.
 • It shall be prohibited for technical car to set off back from Hotel Zvezditsa  before the last rider crossed the finish line.
15.Карта на състезателното трасе   15. MAP OT THE CYCLING RACE
 Карта на трасето: http://bit.ly/google-map-vitoshauphill Map Route: http://bit.ly/google-map-vitoshauphill
Официална уебстраница:https://uphill.dragbicycles.com/ Official Web Page: https://uphill.dragbicycles.com/
Фейсбук събитие: https://www.facebook.com/VitoshaUphillChallenge/ Facebook Event: https://www.facebook.com/VitoshaUphillChallenge/